Certyfikat

Certyfikacja SPA & WELLNESS QUALITY STANDARD podzielona jest na dwa etapy.

Pierwszy etap jest wstępem do dalszego procesu certyfikacji. Selekcja wstępna ma na celu ustanowienie minimalnych wymagań powodujących wykluczenie z dalszego postępowania obiektów używających nazwy SPA na wyrost, przez co wprowadzających w błąd swoich potencjalnych klientów.

Selekcja wstępna wymaga spełnienia wszystkich wymagań minimalnych – elementów uznanych przez grupę niezależnych ekspertów branży SPA i hotelarskiej za kluczowe dla idei SPA i wynikających bezpośrednio z jej definicji.

Wnioskujący o certyfikację obiekt wypełnia kartę selekcyjną i składa bezpłatnie wniosek o postępowanie wstępne. W przypadku spełnienia przez obiekt wymagań wstępnych Grupa Comfortum wysyła drogą elektroniczną informację zwrotną o możliwości przeprowadzenia audytu na poziomie Verified SPA Quality Standard (standard podstawowy). W ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy audytor w sposób jawny udaje się do obiektu celem sprawdzenia poprawności zawartych informacji w karcie selekcji wstępnej. Certyfikat ten wydawany jest na okres 36 miesięcy, w tym czasie obiekt SPA może przeprowadzić audyt do wyższych znaków certyfikacji.

Aby pobrać pliki rejestracji przejdź do działu pobierz.

Jednocześnie uzyskanie certyfikatu VERIFIED uprawnia do wykorzystywania oficjalnego logo VERIFIED SPA QUALITY STANDARD, w materiałach promocyjnych, a także na terenie obiektu, pod warunkiem zachowania jego parametrów oraz kwalifikuje obiekt do dalszego postępowania certyfikacyjnego. Każdy certyfikowany obiekt może ubiegać się także o możliwość przyłączenia do grupy marketingowej: Polskie Hotele SPA & Wellness.

Dalsze postępowanie certyfikacyjne ma na celu przyznanie jednego z trzech, wyższych poziomów QUALITY STANDARD – COMFORT, PRESTIGE lub LUXURY.

Ten proces jest już nieco bardziej skomplikowany, a co za tym idzie wiąże się z wyższymi opłatami.

Całość zaczyna się od złożenia wniosku o certyfikację oraz wniesienia ustalonej opłaty wstępnej. Następnie wniosek poddawany jest weryfikacji w warunkach kameralnych przez specjalistów z Comfortum.

Jednocześnie Grupa Comfortum przygotowuje audyt oraz zespół weryfikujący złożony z co najmniej dwóch osób, ekspertów w zakresie usług SPA legitymujących się wieloletnią praktyką w branży. Audyt odbywa się wielopłaszczyznowo w oparciu o zestaw celowo opracowanych wskaźników. Zespół weryfikacyjny wydaje opinie na temat warunków zastanych w obiekcie, a także przekazuje zarządowi obiektu sugestie poprawy ewentualnych niedociągnięć wychwyconych podczas audytu.

W oparciu o opinię zespołu weryfikacyjnego Grupa Comfortum podejmuje oficjalną decyzję o przyznaniu certyfikatu z wyróżnieniem poziomu, na którym zostaje on przyznany. Jednocześnie może zostać przygotowana lista zadań, które obiekt musi spełniać aby zakwalifikowano go do wyższego standardu. Realizacja tych zadań musi jednak zostać potwierdzona przez niezależnych audytorów podczas kolejnej wizyty weryfikacyjnej.

Certyfikat jest przyznawany na okres 24 miesięcy. W trakcie trwania tego okresu Grupa Comfortum zastrzega sobie prawo do przeprowadzania stałego nadzoru nad poziomem usług w obiekcie. W przypadku zgłoszenia (np. przez gości) i potwierdzenia rażących zaniedbań i uchybień Grupa Comfortum może anulować certyfikat i nałożyć na zarząd obiektu karę umowną.